BoxNow

Списък с предмети забранени за транспортиране от BOX NOW

1. Наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества.

2. Oръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети.

3. Противоречащи на нравствените норми предмети (детска порнография и други подобни).

4. Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения.

5. Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации.

6. Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.

7. Акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове.

8. Монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.

9. Чупливи предмети, които не са опаковани по подходящ начин.

10. Активирани банкови карти.

11. Фиксирани и мобилни телефонни карти.

12. Документи или предмети, които не могат да се възпроизвеждат (например филми, видеоклипове с лична стойност, марки, лотарийни билети и др.).

13. Бързо развалящи се хранителни продукти.

14. Растения.

15. Биологичен материал.

16. Инфекциозни, корозивни и отровни вещества.

17. Животни.

18. Всякакви други предмети, чието транспортиране е забранено от международни договори или организации (като IATA, ICAO и др.) и/или от разпоредбите на ЕС и/или националното законодателство на Република България