BoxNow

Общи условия на договора с потребителите на

неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от

„БОКС НАУ“ ООД,

съгласно удостоверение № 0271/29.08.2022г, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията, в уверение на това, че дружеството е вписано в регистъра по чл. 59, ал, 5 от Закона за пощенските услуги, за извършването на куриерски услуги.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Куриерските услуги, предоставяни от „БОКС НАУ“ ООД, ЕИК 206892501, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, бул. Цар Освободител № 10, ет. 3, с телефонен номер за контакт: 070070744 и адрес за електронна поща: [email protected] (наричано по-нататък „БОКС НАУ“), се уреждат от разпоредбите на настоящите Общи условия между БОКС НАУ и неговите Потребители („Общите условия“). 

Чл. 2. Посредством индивидуален договор страните могат да уговорят и други условия за предоставяне на куриерските услуги. За въпроси, които не са изрично уредени в индивидуалния договор, се прилагат тези Общи условия. При противоречие между разпоредбите на индивидуалния договор и тези Общи условия, се прилагат разпоредбите на индивидуалния договор.

Чл. 3. За целите на настоящите Общи условия Потребител е подателят и/или получателят (наричани заедно „Потребител“ и поотделно съответно „Потребител (подател)“ и „Потребител (получател)“). Потребител може да бъде всяко физическо лице, както и всеки едноличен търговец и всяко юридическо лице.


II. ОБХВАТ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КУРИЕРСКИТЕ УСЛУГИ. СРОКОВЕ.

Чл. 4. (1) БОКС НАУ е пощенски оператор, който предоставя куриерски услуги на територията на Република България и международни куриерски услуги. За предоставянето на куриерските услуги БОКС НАУ може да използва подизпълнители, независими договорни партньори или други оператори, избрани от него. Независимо от договорните отношения между БОКС НАУ и неговите подизпълнители, независими договорни партньори или други оператори, БОКС НАУ гарантира и носи отговорност за изпълнението на предоставяните куриерски услуги.

(2) Услугите, които БОКС НАУ предоставя срещу възнаграждение на Потребителя (наричани по-долу "Куриерски услуги"), са куриерски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги, които гарантират по-голяма бързина и надеждност на приемане, пренасяне и доставяне на пратките на получателя, както и предоставянето на всички или на някои от следните допълнителни услуги:

а) събиране от адреса на подателя;

б) доставяне до определена дата;

в) възможност за смяна на направлението и получателя в движение;

г) уведомяване на подателя за получаването на пратката;

д) контролирано наблюдение и проследяване на пратките;

е) персонални услуги на Потребителите и извършване на услугата „a la carte“ (по избор) по необходимия начин и в необходимото време („при поискване“ и „по договор“);

ж) наложен платеж.

з) връщане до адреса на първоначалния Потребител (изпращач).

(3) Куриерските услуги се предоставят чрез автоматизирани машини за доставка (наричани също „APM автомати“).

(4) Допълнителните услуги „събиране от адреса на подателя“ (наричана също „доставка от адрес до APM автомат“), „връщане до адреса на първоначалния Потребител (изпращач)“ (наричана също „доставка от АРМ автомат до адрес (връщане)“) и „наложен платеж“ се предоставят само на Потребители, с които БОКС НАУ е сключило индивидуални договори.

Чл. 5. (1) Пълният списък на Куриерските услуги, предоставяни от БОКС НАУ, както и съответните условия за доставка и цени, са посочени в подробната ценова листа, която е публикувана на уебсайта https://boxnow.bg и представлява неразделна част от настоящите Общи условия. БОКС НАУ си запазва правото да променя съдържанието на ценовата листа, посочена в предходното изречение, когато сметне за необходимо. Всяко ново публикуване на ценова листа замества предишната ценова листа, която престава да се прилага от момента на публикуване на настоящата ценова листа.

(2) БОКС НАУ предоставя Куриерски услуги с фиксирано време за изпълнение, което започва да тече от момента на Приемане на пратката за доставка от БОКС НАУ, както е описано в ал. 4 по-долу. Моментът на приемане е записан също в системата за проследяване на пратки на БОКС НАУ.

(3) Срокът за изплащане на сумата, събрана по допълнителната услуга „наложен платеж“ е в рамките на 2 (два) работни дни от деня на доставянето на пратката на Потребителя (получател), освен ако не е уговорено друго в писмения индивидуален договор с Потребителя (подател), ако такъв е подписан и при условие, че пратката е получена.

(4) Срокът за доставка на пощенски пратки  е както следва: (i) по отношение на доставка от APM автомат до APM автомат и доставка от AMP автомат до адрес (връщане) – в рамките на 2 (два) дни след деня на поставяне на пощенската пратка в APM автомата от Потребителя (подател), както този ден на поставяне на пратката и приемането й от БОКС НАУ e потвърдено от БОКС НАУ в потвърждението, изпратено от  БОКС НАУ до Потребителя (подател) по имейл или SMS за приемане на пратката, при условие, че ако двудневният срок изтича в неделя или официален празник в България, двудневният срок се удължава до първия ден след неделята или официалния празник; (ii) по отношение на доставка от адрес до APM автомат – в рамките на следващия ден след деня на събиране от БОКС НАУ на пощенската пратка от адреса на Потребителя (подател), както това събиране е потвърдено от БОКС НАУ в потвърждението за събиране, подписано между БОКС НАУ и Потребителя (подател), или в имейла, изпратен от  БОКС НАУ до имейл адреса на Потребителя (подател), както е посочен в индивидуалния договор, при условие, че ако следващият ден изтича в неделя или официален празник в България, срокът се удължава до първия ден след неделята или официалния празник (приемането на пратката от БОКС НАУ във всеки от случаите по т. (i) и т. (ii) наричано „Приемане“). 

(5) В случай на констатирана от БОКС НАУ неточност върху транспортния документ или опаковката на пратка, предназначена за изпращане чрез APM автомати, която води до забавяне на обработката, пратката ще бъде транспортирана след уточняване и коригиране с Потребителя (подател).


III. НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕ

Чл. 6. (1) Цените на Куриерските услуги се заплащат предварително от Потребителите, освен ако не е договорено друго в индивидуален писмен договор между БОКС НАУ и Потребителя. БОКС НАУ си запазва правото да задържи или да не достави пратка, която пренася, докато не бъде заплатена услугата. Плащането се извършва безкасово (чрез банкови карти/ преводи) или по друг начин, определен от БОКС НАУ.

(2) Цените на куриерските услуги могат да се заплащат и в сроковете, посочени в индивидуалните писмени договори, ако такива са сключени между БОКС НАУ и неговите Потребители.

(3) Цените на Куриерските услуги се предоставят на Комисията за регулиране на съобщенията за сведение 10 дни преди влизането им в сила.


IV. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ

Чл. 7. (1) БОКС НАУ гарантира равен достъп на всички Потребители до Куриерските услуги. 

(2) Договорът за куриерска услуга се състои от тези Общи условия и от товарителница, попълнена от Потребителя. 

(3) Приемането на пратката за доставка се извършва чрез APM автомати, съгласно подробното описание в член 8 по-долу, или чрез вземане на пратката от адреса на Потребителя, ако това е договорено в индивидуален писмен договор с Потребителя.

Чл. 8. (1) За да подаде поръчка за изпращане Потребителят (подател) попълва товарителница и заплаща съответната цена за Куриерската услуги. Товарителницата е документ в електронна форма с уникален номер, съставен по предварително одобрен образец на БОКС НАУ, който не подлежи на договаряне. Попълненият документ се съхранява в електронните системи на Бокс Нау и удостоверява сключването на договора и услугите, предоставяни по него. С предоставянето на товарителницата Потребителят (подател) потвърждава, че тя е попълнена от него/нея или от упълномощено от него/нея лице (включително БОКС НАУ) от негово/нейно име и в съответствие с неговата/нейната воля. Потребителят (подател) декларира и потвърждава, че той/тя е собственик на, или държи законно, обекта, който ще бъде транспортиран от БОКС НАУ.

(2) В товарителницата Потребителят (подател) попълва следните минимални данни, необходими за точно изпълнение на услугата: имена, мобилен телефонен номер и/или адрес на електронна поща на Потребителя (подател) и на Потребителя (получател), и избран APM автомат или адрес (за услугата доставка от APM автомат до адрес (връщане)). В зависимост от ползваната услуга (например пратки с наложен платеж) или в предвидени от закона случаи БОКС НАУ може също така да изисква предоставянето на адрес или други допълнителни данни за идентификация на Потребителя (подател) и Потребителя (получател) на пратката.

(3) Преди подаване на поръчка за изпращане, настоящите Общи условия се предоставят на Потребителя (подател), който трябва да ги прочете и: (i) да постави отметка в съответното квадратче (чекбокс) на уебсайта или мобилното приложение на БОКС НАУ, с което потвърждава, че приема Общите условия и се съгласява да бъде обвързан с тях, или (ii) в случай на индивидуален договор с Потребителя (подател) – изрази в индивидуалния договор приемане на Общите условия и съгласие да бъде обвързан с тях. Договорът за Куриерски услуги се смята за сключен с Приемането на пощенската пратка от БОКС НАУ и заплащане на цената на услугата от Потребителя. 

(4) Тъй като подаването (освен когато в индивидуален договор е договорено друго), респективно получаването, на пратката се извършва чрез APM автомати, на Потребителя се предоставя уникален код за сигурност (ПИН), който се изпраща на мобилния телефонен номер и/или електронната поща и/или профил в приложение за незабавни съобщения (включително, но не само, Viber), посочени от Потребителя. Потребителят (подател) получава своя ПИН, след като BOX NOW получи надлежно попълнена товарителница и пълно плащане на цената за услугите. Потребителят (получател) получава потвърждение, че пратката е доставена в съответния APM автомат („Потвърждение за доставяне“) и своя ПИН, след като пратката бъде поставена от БОКС НАУ в APM автомата за доставка на получателя, посочен в товарителницата, като в случаите на „наложен платеж“ – ПИН-ът се предоставя след като Потребителят (получател) е заплатил съответната дължима сума. БОКС НАУ  използва мобилния номер, електронния адрес и профила в приложение за незабавни съобщения (включително, но не само, Viber) на Потребителя, за изпращане на ПИН, свързан с Приемането/доставянето на пратката, за да  информира за хода на транспортирането на пратката и за да предоставя други документи, свързани с пратката, като например фактура или други платежни документи. Използването от Потребителя (получател) на ПИН-а удостоверява неговото съгласие с и приемане на настоящите Общи условия.

(5) Потребителят се идентифицира чрез своя ПИН, изпратен на неговия/ нейния мобилен телефон или имейл адрес. Коректността на номера на мобилния телефон на Потребителя, респективно на неговия имейл адрес, е от решаващо значение за правилното приемане, респективно доставка на пратката. Правилното съобщаване на тази информация на БОКС НАУ е отговорност единствено на Потребителя. 

(6) Договорът между БОКС НАУ и Потребителя се счита за изпълнен: (i) при доставянето на пощенската пратка в APM автомата, посочен в товарителницата; (ii) при доставянето на пощенската пратка на адреса, посочен в товарителницата, в случай на услугата „доставка от APM автомат до адрес (връщане)”; (iii) при връщането на Потребителя (подател) на пощенската пратка, която не може да бъде получена от Потребителя (получател) поради каквато и да било причина; или (iv) с придобиване от БОКС НАУ на собствеността върху пратката в случаите, предвидени в чл. 12 от тези Общи условия.

(7) Потребителят се задължава да не разкрива уникалния код за сигурност (ПИН) на трети лица. В случай, че уникалният код за сигурност (ПИН) бъде разкрит на трето лице и последното действа пред БОКС НАУ, действията на третото лице се считат за извършени от името на Потребителя и БОКС НАУ не носи никаква отговорност за неизпълнение.

(8) В рамките на 7 дни след като Потребителят (подател) е подал поръчка за доставка и попълнена товарителница, той/тя следва да постави пратката в избрания APM автомат. В рамките на този 7-дневен срок Потребителят (подател) може да се свърже с БОКС НАУ и да анулира поръчката, като в този случай БОКС НАУ възстановява платената такса за куриерската услуга. Ако Потребителят (подател) не е поставил пратката в избрания APM автомат в рамките на 7-дневния срок и не е уведомил БОКС НАУ за желанието си да анулира поръчката в същия срок, поръчката и свързаният с нея договор се прекратяват автоматично и БОКС НАУ има право да задържи платената такса в пълен размер. 

(9) В срок от 72 часа от Потвърждението за доставяне, Потребителят (получател) трябва да отвори кутията, като използва своя ПИН код, и да вземе пратката. Потребителят (получател) може да се свърже с БОКС НАУ и да поиска удължаване на този срок с до 48 допълнителни часа. Ако Потребителят (получател) не вземе пратката в рамките на приложимия срок, БОКС НАУ може да върне пратката в склада си и да поиска от Потребителя (подател) да я вземе. Прилага се член 12 от настоящите Общи условия.

(10) Преди изтичането на срока по чл. 8, ал. 9 от настоящите Общи условия Потребителят (подател) или Потребителят (получател) може да поиска промяна на местоположението на APM за доставка на получателя, като се свърже с БОКС НАУ, при условие, че само едно искане и една промяна са възможни. Не се допускат други промени на местоположението на APM автомата за доставка.

(11) При сключване и изпълнение на договора за куриерски услуги и при осъществяване на дейността си БОКС НАУ спазва действащото законодателство в областта на защита на данните. Потребителите могат да се запознаят с релевантната информация за защита на данните на уебсайта на БОКС НАУ на електронен адрес www.boxnow.bg. 


Чл. 9. Проследяването на пратките се извършва чрез системата за проследяване на пратки на БОКС НАУ, от която се виждат всички етапи на обработка на пратката (проследяване).

Чл. 10. С подаването на попълнената товарителница Потребителят (подател) дава съгласие за обработване на пратката за целите на изпълнение на задълженията на БОКС НАУ (като например отваряне и проверка на съдържанието в предвидените от закона и тези Общи условия случаи, преопаковане, контролно теглене и подобни). В допълнение той/тя декларира и гарантира, че:

1. Информацията, предоставена на БОКС НАУ относно пратката, включително относно съдържанието й, е правилно записана в товарителницата. Потребителят е информиран, че пощенските пратки, съдържащи забранени предмети или вещества, могат да бъдат конфискувани или унищожени от компетентните органи в съответствие с предвидените от закона процедури;

2. Пратката е подходящо опакована, за да се осигури безопасното ѝ пренасяне, и

3. Обектът на пратката отговаря на всички други изисквания на настоящите Общи условия.


V. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ПРАТКИТЕ. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ДОСТАВЯНЕ.

Чл. 11. (1) БОКС НАУ приема за доставка само пратки, които отговарят на следните изисквания:

1. За Малки пратки: максимална височина 8 см, максимална широчина 45 см, максимална дължина 60 см, максимално тегло 10 кг;

2. За Средни пратки: максимална височина 17 см, максимална ширина 45 см, максимална дължина 60 см, максимално тегло 15 кг;

3. За Големи пратки: максимална височина 36 см, максимална ширина 45 см, максимална дължина 60 см, максимално тегло 20 кг;

4. Максимална стойност на съдържанието на пратката: 800 лева (осемстотин лева).

5. Опаковката и затварянето на пратките трябва да са съобразени с техния обем, тегло и съдържание, за да се гарантира опазването им от повреда и опазването от повреда на други пратки, транспортирани от БОКС НАУ.

БОКС НАУ има право да откаже транспортирането на пратка, която надвишава горните ограничения за тегло, размери и стойност.

(2) БОКС НАУ не предоставя и няма да извършва Куриерски услуги, включващи превоза на:

1. наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества

2. оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;

3. противоречащи на нравствените норми предмети;

4. предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;

5. религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;

6. движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;

7. акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове;

8. монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети;

9. чупливи предмети, които не са опаковани по подходящ начин;

10. активирани банкови карти;

11. фиксирани и мобилни телефонни карти;

12. документи или предмети, които не могат да се възпроизвеждат (например филми, видеоклипове с лична стойност, марки, лотарийни билети и др.);

13. бързо развалящи се хранителни продукти;

14. растения;

15. биологичен материал;

16. инфекциозни, корозивни и отровни вещества;

17. животни;

18. всякакви други предмети, чието транспортиране е забранено от международни договори или организации (като IATA, ICAO и др.) и/или от разпоредбите на ЕС и/или националното законодателство на Република България.


(3) В случай че БОКС НАУ има достатъчно основания да смята, че пратката съдържа забранени предмети или вещества, БОКС НАУ може да откаже да приеме пратката, а ако пратката е приета, БОКС НАУ преустановява предоставянето на услугата, задържа пратката и, на основание съгласието на Потребителя по чл. 10, я отваря и проверява, в съответствие с правилата и процедурите, регулиращи сигурността на пощенските пратки.

(4) БОКС НАУ има право, но не и задължение, да провери съдържанието на пратката, която се задължава да обработи, както и да не приеме пратка за изпращане, ако Потребителят (подател) откаже пратката да бъде проверена от представител на БОКС НАУ. БОКС НАУ има право също така, при получаване или във всеки един момент след получаването, да не продължи обработката на пратката, ако има данни, че пратката не е в пълно съответствие с настоящите Общи условия, ако има достатъчно основания да се счита, че пратката съдържа забранени предмети или вещества, в случай на недостатъчна информация за Потребителя (получател), или ако не е подадена митническа декларация, когато такава се изисква от приложимите митнически разпоредби, и/или ако пратката не е придружена от други документи, изисквани от закона.

Чл. 12. Когато поради каквато и да е причина пратката не може да бъде доставена на Потребителя (получател) или върната на Потребителя (подател), тя остава в складовете на БОКС НАУ без начисляване на такса в продължение на 6 (шест) месеца от Приемане на пратката съгласно чл. 5, ал. 4 по-горе. След изтичането на шестмесечния срок пратката се счита за непотърсена и става собственост на БОКС НАУ, за което се съставя и подписва протокол от комисия, съставена от трима служители на БОКС НАУ. БОКС НАУ има правото, в качеството си на собственик, да продаде пратки по предходното изречение или да ги унищожи. Унищожаването на куриерските пратки по предходното изречение се извършва с протокол, съставен и подписан от комисия, съставена от трима служители на БОКС НАУ по следния начин: (i) документалните пратки се нарязват ръчно или чрез специализирани машини за нарязване на хартия; (ii) предмети, които могат да се продадат, се продават, като приходите след приспадане на разходите по продажбата остават в полза на БОКС НАУ; (iii) непродадени предмети се унищожават по подходящ начин, като разноските за унищожаване са за сметка на БОКС НАУ.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И НА БОКС НАУ

Чл. 13. (1) Потребителят има следните права:

1. да получи заявените Куриерски услуги в съответствие с условията и цените, посочени в ценовата листа на БОКС НАУ, и в съответствие с настоящите Общи условия;

2. да получи информация за етапа на обработка на пратката;

3. право на рекламация и обезщетение в съответствие с настоящите Общи условия;

4. право да получи пратката обратно при отказ на получателя да приеме пратката.

(2) Потребителят има следните задължения:

1. да заплати цената на Куриерските услуги съгласно ценовата листа на БОКС НАУ и в съответствие с настоящите Общи условия;

2. преди да предаде пратката на БОКС НАУ, да я приведе в съответствие с настоящите Общи условия;

3. да попълни товарителницата и да предостави на БОКС НАУ достатъчна и точна информация, за да бъде успешно извършена доставката, в съответствие с настоящите Общи условия;

4. да обезщети БОКС НАУ за всички щети, причинени на последния или на други пратки по вина на Потребителя или причинени от съдържанието на пратката на Потребителя.

Чл. 14. (1) БОКС НАУ има следните права:

1. да получи цената за Куриерските услуги в съответствие с ценовата листа на БОКС НАУ;

2. да откаже Приемането на пратки, които надвишават ограниченията за тегло, размер и стойност или не отговарят на изискванията за опаковане съгласно чл. 11, ал. 1 по-горе. Ако БОКС НАУ приеме за транспортиране пратка, която надвишава ограниченията за тегло, размер и стойност или не отговаря на изискванията за опаковане съгласно чл. 11, ал. 1 по-горе, се счита, че пратката отговаря на изискванията на тези Общи условия;

3. да откаже да обработи пратка в случай, че не е предоставена достатъчна информация за Потребителя (подател) или Потребителя (получател), както и в случай, че не е подадена митническа декларация, когато такава се изисква съгласно приложимите митнически разпоредби и/или пратката не е придружена от други документи, изисквани по закон;

4. да задържи или да откаже да обработи пратка, ако Потребителят не е платил съответната цена съгласно актуалната ценова листа на БОКС НАУ, докато съответната цена не бъде платена;

5. да откаже да обработи пратка, ако има основателни причини да смята, че пратката съдържа забранени предмети или вещества.

(2) БОКС НАУ има следните задължения:

1. да предоставя Куриерските услуги в съответствие с условията, съдържащи се в ценовата листа на БОКС НАУ, както и с настоящите Общи условия;

2. да полага дължимата грижа за защита на целостта и съдържанието на пратките;

3. да опази тайната на кореспонденцията по време на услугата и след нея;

4. да разглежда рекламации, подадени от Потребители, и да обезщетява Потребителите съгласно Раздел VII от настоящите Общи условия.

VII. ОТГОВОРНОСТ НА БОКС НАУ. РЕКЛАМАЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.

Чл. 15. (1) БОКС НАУ дължи обезщетение на Потребителя в следните случаи:

1. доказано загубени, откраднати, ограбени или повредени, изцяло или частично, вътрешни и международни пратки;

2. върнати пощенски колети, когато липсват мотиви за недоставянето им;

3. неспазване на сроковете за доставка, посочени в актуалната ценова листа на БОКС НАУ.

4. неспазване на срока за връщане на сумата на наложения платеж на Потребителя (подател);

(2) БОКС НАУ не носи отговорност:

1. за повреда или унищожаване на пратка в резултат на непреодолима сила;

2. когато пратката не може да бъде проследена поради унищожаване на документите, отнасящи се до нея, поради непреодолима сила;

3. когато повреждането или унищожаването на пратката е станало по вина на Потребителя (подател), или произтича от естеството на съдържанието на пратката.

4. за пратки, съдържащи забранени предмети или вещества, които поради това са били иззети или унищожени от компетентните органи в съответствие с установените процедури;

5. когато поради непълни или неправилни данни в товарителницата пратката не е доставена на Потребителя (получател) или е доставена на друго лице;

6. когато Потребителят не е предявил писмено рекламация в рамките на законоустановения срок;

7. за непотърсени пратки за повече от 6 (шест) месеца;

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 платената пощенска цена се възстановява от БОКС НАУ.

Чл. 16. (1) БОКС НАУ определя следните размери на обезщетения:

1. за доказано загубени, откраднати, напълно или частично повредени или ограбени пратки - БОКС НАУ изплаща обезщетение, състоящо се от: (i) сума, равна на действителната стойност на загубената, откраднатата, повредената или ограбената пратка, видно от предоставените от Потребителя документи, удостоверяващи стойността на пратката и повредата (например фактури за покупна цена), а при липса на документи за стойността на пратката - сума, равна на пазарната й стойност, определена от БОКС НАУ въз основа на публично достъпна информация, но във всички случаи не повече от сумата от 800 лева (осемстотин лева) за пратка, и (ii) възстановяване на платената пощенска цена за конкретната пратка;

2. за върнати пощенски колети, когато липсват мотиви за недоставянето им, обезщетението е в размер на цената, платена за услугата съгласно ценовата листа, действаща към момента на Приемане на пратката;

3. за забавена пратка обезщетението е в размер на цената, платена за услугата съгласно ценовата листа, действаща към момента на Приемане на пратката; обезщетение не се дължи, ако забавянето се дължи на случай на непреодолима сила.

4. за неспазване на срока за връщане на сумата на наложения платеж на Потребителя (подател), обезщетението е в размер на цената, платена за услугата „наложен платеж“ съгласно ценовата листа, действаща към момента на Приемане на пратката;

(2) Потребителят приема безусловно горепосочените суми на обезщетенията и се отказва от всякакви по-нататъшни претенции към БОКС НАУ за вреди или пропуснати ползи, независимо от причината.

(3) Отговорността на БОКС НАУ е изрично ограничена до сумите, посочени в ал. 1 по-горе, и в никакъв случай БОКС НАУ не носи допълнителна или друга отговорност за каквито и да било вреди от какъвто и да било вид, независимо от причината (включително, но не само, всякакви вреди или пропуснати ползи, неимуществени вреди и т.н.). Ограничавайки отговорността на БОКС НАУ по-горе чрез предоставяне на еднократно обезщетение в съответствие с ал. 1 по-горе, всички претенции на Потребителя (подател) и/или Потребителя (получател), произтичащи от предоставянето на Куриерските услуги, се считат за покрити.

(4) Във всички случаи БОКС НАУ се освобождава от каквато и да е отговорност по каквато и да е причина във връзка с неизпълнението на Куриерските услуги, ако нито Потребителят (подател), нито Потребителят (получател) не са предявили рекламация пред БОКС НАУ в законоустановения 6-месечен срок, считано от датата на Приемане на пратката.

Чл. 17. (1) Потребителят има право на рекламация, като рекламацията може да бъде предявена от Потребителя (подател) или от Потребителя (получател).

(2) Рекламациите на Куриерските услуги трябва да бъдат предявени в писмена форма и получени на следния адрес: [email protected], в рамките на законоустановения 6-месечен срок, считано от датата на Приемане на пратката.

(3) Предявените рекламации трябва да бъдат подробни и подкрепени с доказателства, както и да съдържат приложено доказателство за претендираната вреда (товарителница, фактура за покупка и др.). В срок от един месец - за вътрешни пратки, и три месеца - за международни пратки, БОКС НАУ уведомява писмено ищеца за резултатите от проверката.

(4) Изплащането на обезщетението, в случай че претенцията за рекламация бъде уважена от БОКС НАУ, се извършва в рамките на един месец от датата на уведомяване на Потребителя от БОКС НАУ, че рекламацията на последния е уважена.


VIII. ДРУГИ

Чл. 18. (1) Споровете между БОКС НАУ и Потребителя се решават чрез преки преговори между тях. В случай на непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора до компетентния български съд.


(2) Ако рекламацията на Потребителя по чл. 17 е отхвърлена изцяло или частично или е оставена без отговор в срока по чл. 17, ал. 3 по-горе, рекламантът може да отправи писмено искане пред Комисията за регулиране на съобщенията за становище по спора. Комисията за регулиране на съобщенията се произнася по направеното искане в 30-дневен срок от постъпването му и уведомява писмено страните по спора за взетото становище в тридневен срок от датата на решението.


(3) Ако рекламацията по чл. 17 е отхвърлена изцяло или частично или е оставена без отговор в срока по чл. 17, ал. 3 по-горе, рекламантът може да предяви иск пред съда, без да е необходимо да спазва преди това разпоредбата на чл. 18, ал. 2 по-горе. Иск пред съда за решаване на спора може да се предяви и след прилагане на разпоредбата на чл. 18, ал. 2 по-горе.

(4) Ако Потребителят е "потребител" по смисъла на българския Закон за защита на потребителите, за него се отнася предоставената по-долу информация за процедурите за алтернативно решаване на спорове: 

За целите на извънсъдебното разрешаване на потребителски спорове Европейската комисия е създала платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС). Платформата за ОРС е достъпна на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

БОКС НАУ попада в обхвата на дейност на следните органи за алтернативно решаване на спорове (органи за АРС): 

- Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на пощенските услуги към Комисия за защита на потребителите (уебсайт: http://www.kzp.bg);

- Център за алтернативно решаване на спорове 'Консенсус' (уебсайт: https://mediationcenter.bg/cacr);

- Център за алтернативно решаване на спорове 'НАИС' към Сдружение Национална асоциация за извънсъдебни спогодби (уебсайт: http://www.nais.bg).

БОКС НАУ не желае и не е длъжен да участва в процедури за алтернативно разрешаване на спорове пред който и да е орган за АРС.

Чл. 19. Страните се съгласяват, че признават правната сила на усъвършенстваните и обикновените електронни подписи за равностойни на саморъчните подписи в отношенията, за които се прилагат настоящите Общи условия.

Чл. 20. В отношенията между БОКС НАУ и Потребителя, уредени от настоящите Общи условия, се прилага правото на Република България.

За допълнителна информация Потребителите могат да се свържат с отдела за обслужване на клиенти на БОКС НАУ по телефона на 070070744 или по електронна поща: [email protected].


Стандартна доставка от АРМ автомат до APM автомат

Доставка в рамките на 2 (два) дни на пратки между два APM автомата на територията на България

 

Цената е за доставка на пратки с размери до 36 см. * 45 см. * 60 см. и максимално тегло 20 кг. между два APM автомата на Бокс Нау. Цената се определя въз основа на вида шкафче (малко, средно, голямо), което потребителят е избрал да използва за доставката на пратки.

 

 

Малко

Средно

Голямо

Доставка между два APM автомата

3.99 лв.

4.99 лв.

9.99 лв.

Удължаване на времето за престой в APM автомат (до 48 часа)

0.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

Връщане на недоставена пратка на подателя

0.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

Смяна на APM автомата за доставка

0.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

 

Цените са крайни, в български лева (BGN), за 1 (един) брой, с включен ДДС.

 

Плащането се извършва безкасово (чрез банкови карти/ преводи).

 

Срок на доставка - в рамките на 2 (два) дни, при условие, че ако двудневният срок изтича в неделя или официален празник в България, двудневният срок се удължава до първия ден след неделята или официалния празник съгласно чл. 5, ал. 4 от Общите условия.

 

„Удължаване на времето за престой в APM автомат (до 48 часа)“ ще предостави на потребителя възможност да вземе стоките от APM автомата до 48 часа след изтичането на първоначалния краен срок за получаване от 72 часа.

 

Ограничение за размер и тегло за всеки от видовете шкафчета, достъпни за потребителите:

 

 

Максимални размери на пратката

Максимално тегло на пратката

Малко

8 см. * 45 см. * 60 см.

10 кг.

Средно

17 см. * 45 см. * 60 см.

15 кг.

Голямо

36 см. * 45 см. * 60 см.

20 кг.

 


 

Доставка от Адрес до APM автомат

Доставка на следващия ден на пратки от адрес до APM  автомат на територията на България за потребители със сключени индивидуални договори.

 

Цената е за получаване на пратки с размери до 36 см. * 45 см. * 60 см. и максимално тегло до 20 кг. от конкретен адрес за събиране и доставка на пратката до избрания APM автомат на Бокс Нау. Цената се определя въз основа на вида шкафче (малко, средно, голямо), което потребителят е избрал да използва за доставката на пратки.

 

 

Малко

Средно

Голямо

Доставка от Адрес до APM автомат

4.79 лв.

5.99 лв.

11.99 лв.

Удължаване на времето за престой в APM автомат (до 48 часа)

0.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

Връщане на недоставена пратка на подателя

0.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

Смяна на APM автомат за доставка

0.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

 

Цените са крайни, в български лева (BGN), за 1 (един) брой, с включен ДДС.

 

Плащането се извършва безкасово (чрез банкови карти/ преводи) или по друг начин, определен от Бокс Нау.


Срок на доставка -
на следващия ден, при условие, че ако следващият ден изтича в неделя или официален празник в България, срокът се удължава до първия ден след неделята или официалния празник съгласно чл. 5, ал. 4 от Общите условия.

 

„Удължаване на времето за престой в APM автомат (до 48 часа)“ ще предостави на потребителя възможност да вземе стоките от APM автомата до 48 часа след изтичането на първоначалния краен срок за получаване от 72 часа.

 

Наложен платеж – услуга, представляваща предаване на пратката на получателя след заплащане на предварително посочена от подателя парична сума безкасово чрез банкови карти/ преводи или по друг начин, определен от Бокс Нау. Услугата се таксува в размер на 1% от заплатената от получателя сума.

 

Ограничение за размер и тегло за всеки от видовете шкафчета, достъпни за потребителите:

 

 

Максимални размери на пратката

Максимално тегло на пратката

Малко

8 см. * 45 см. * 60 см.

10 кг.

Средно

17 см. * 45 см. * 60 см.

15 кг.

Голямо

36 см. * 45 см. * 60 см.

20 кг.

 

Доставка от APM автомат до Адрес (Връщане)

Доставка в рамките на 2 (два) дни на пратки от APM  автомат до Адрес на територията на България, налична само за изпращачи, които връщат пратки до потребители със сключени индивидуални договори.

 

Цената е за получаване на пратки с размери до 36 см. * 45 см. * 60 см. и максимално тегло до 20 кг. от избран от изпращача APM и доставка на пратката до избрания адрес на потребителя със сключен индивидуален договор. Цената се определя въз основа на вида шкафче (малко, средно, голямо), което потребителят е избрал да използва за доставката на пратки.

 

 

Малко

Средно

Голямо

Доставка от APM автомат до адрес на електронен магазин (връщане)

4.79 лв.

5.99 лв.

11.99 лв.

 

Цените са крайни, в български лева (BGN), за 1 (един) брой, с включен ДДС.

 

Плащането се извършва безкасово (чрез банкови карти/ преводи) или по друг начин, определен от Бокс Нау.


Срок на доставка –
в рамките на 2 (два) дни, при условие, че ако двудневният срок изтича в неделя или официален празник в България, двудневният срок се удължава до първия ден след неделята или официалния празник съгласно чл. 5, ал. 4 от Общите условия.

 

Ограничение за размер и тегло за всеки от видовете шкафчета, достъпни за потребителите:

 

 

Максимални размери на пратката

Максимално тегло на пратката

Малко

8 см. * 45 см. * 60 см.

10 кг.

Средно

17 см. * 45 см. * 60 см.

15 кг.

Голямо

36 см. * 45 см. * 60 см.

20 кг.